Text

Kulturskolan Raketen är en alternativskola med profilen "kultur, rättvisa, miljö". Idag har skolan
ca 220 elever i åldrarna 6:åringar till 9:eklassare. Skolans pedagogik bedrivs delvis genom
temaundervisning och verkstäderna är centrala. Sedan flytten till Björkhagen har skolan successivt
samlat sina lokaler i två huskroppar. Som följd av detta är lokalerna stegvis ombyggda för att möta
behoven i undervisningen.

Marx arkitektur fick uppdraget att genomföra en översyn över alla lokalerna och på allvar bygga om
dem till en fungerande skola. Ett helhetstänk togs fram där skolans pedagogik stod i centrum.
Ombyggnadens utfördes på sommarloven etappvis med start 2013 och Marx Arkitektur stod även för
byggarbetet som totalentreprenör.

Bland annat öppnades ett nytt torg upp i skolans kärna, ett stort ingrepp då samtliga innerväggar
konstruerats i betong. Det byggdes också nytt klassrum, replokal, personalmatsal, lärararbetsrum,
köksö för hemkunskap, musiksal, nya toaletter och ombyggnad av gamla samt förråd mm. Ingreppen krävde
omdisponering av el och larm, flytspackling, nya golv och innertak, installerandet av kylaggregat,
fettavskiljare, ny ventilation, nya vatten och avloppsinstallationer etc.

Wij

Foto Raketen

Foto Raketen

Foto Raketen

Foto Raketen
Foto Raketen
Foto Raketen
Foto Raketen
Foto Raketen
Foto Raketen