SNÖSÄTRA
KULTUR OCH NATUROMRÅDE
- Utredningsarbete


Utredningen
- Marx arkitektur i sammarbete med ArkDes och Arkitektrskolans (KTH) Studio 1, ”Full Scale Studio”. Kommunfullmäktige beslutade i slutet av maj 2018 att norra delen av Snösätra upplagsområde ska bevaras för att ge plats åt kultur. Med bakgrund av detta sjösätter vi nu ett forskningsprojekt där områdets innehåll och utformning ska utredas. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2019. Projektet finansieras genom forskningsanslag från ArkDes och processen kommer att ställas ut på museet.

Avsiktsförklaring
-Medborgarinflytande och nyskapande stadsplaneprocesser
Målet är att skapa en inkluderande process där både boende i närområdet, lokala kultur- och miljöinitiativ på allvar blir delaktiga. Vi vill göra en utredning som bygger från den lilla människan och uppåt, utforska nya metoder och samla erfarenhet som kan ligga till grund för ett nytt tänk kring stadsplaneprocesser.
-Mjuk stadsplanering
Området har överlevt då det har kvaliteter som gör områdets framtida potential tydligt. När området transformeras till ett kulturområde måste detta ske med mjuk hand. Risken är att det specifika med området inte bevaras och att områdets särart utraderas under processen. Det måste utvärderas hur områdets själ kan leva vidare i det nya området och hur den kan kompletteras för att skapa en levande, trygg och attraktiv plats. En knäckfråga är också hur områdets förorenade mark ska hanteras utan att jämna all bebyggelse med marken.
-Arkitekturskolan till Rågsved
Som del i utredningen kommer Arkitektskolan delta för att utforska möjligheterna med att skapa en fullskaleverkstad i Snösätra. Arkitekturskolans delaktighet kommer också manifesteras genom studenters arbete i workshops och riktade utredningsprojekt.
-Rågsved till ArkDes
Museet (tidigare Arkitektmuseet) ligger på Skeppsholmen och är ett forum för diskussion kring stadsutveckling. Institutionens engagemang i denna studie med slutpunkten i utställningen kommer sätta Enskede/Årsta/Vantörs stadsdel på kartan och ge arbetet med det nya kulturområdet en flygande start.

Handlingar:
KTH
ArkDes


Snösätra kontext
Snösätra upplagsområde utgörs av en utrotningshotad typologi i Stockholmsområdet. Den lilla skrotnissebebyggelsen har tagit sina första stapplande steg på vägen mot ett genuint kulturområde med de så eftersträvade "Berlinvibbarna". Det ständiga rivningshotet, högspänningsledningen som omöjliggör bostadsbebyggelse, den hotade salamandern som bor här, med mer, med mer har bidragit till ett status quo. En stiltje med låga arrenden, en bebyggelse i förfall och en flykt av kapitalstarka företag som söker stabilitet. Allt detta har öppnat för graffitins intåg. Området har blivit en gigantisk utställning i konstant förändring. Av samma skäl har området börjat bebos av allt mer hobby, kultur och konstverksamheter. Det har varit beslutat att riva området i årtionden och nu verkade det hela änligen bli av. Men områdets sentida förändring med besökare som strömmar till har plötsligt väckt ett intresse att kanske inte riva området ändå.

Medborgarförslaget
Projektets startpunkt var att Marx arkitektur tillsammans med Cyklopen skrev ett medborgarförslaget som undertecknades av många lokala kulturverksamheter. Skriften inlämnades till stadsdelen 2018-03-29. Vi vill tro att skrivelsen låg till grund för att omfrådet nu utreds som kulturområde och inte ser ut att rivas.
Läs medborgarförslaget i sin helhet:
Medborgarförslag
Grafik
Kulturstråket guide>
Snösätra
Snösätra
Snösätra
Snösätra
Snösätra
Snösätra